Privātuma Politika

Pamatnoteikumi

1. Personas datu pārzinis saskaņā ar 5. panta vēstuli o) Likums Nr. 18/2018 Coll. par personas datu aizsardzību ar grozījumiem (turpmāk tekstā “Akts”) ir SIA CTSAL , Reg. Nr. 40203445225 ,Tirgus iela 5 – 100, Iecava, Bauskas nov., LV-3913 (turpmāk tekstā “operators”).

2. Operatora kontaktinformācija ir

adrese: Tirgus iela 5 – 100, Iecava, Bauskas nov., LV-3913

e-pasts: [email protected]

tālrunis: 29996726

3. Personas dati ir visa informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši, atsaucoties uz noteiktu identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tīkla identifikatoru vai atsauci uz vienu vai vairākiem īpašiem fizisko, fizioloģisku elementu. , šīs fiziskās personas ģenētiskā, psiholoģiskā, ekonomiskā, kultūras vai sociālā identitāte.

4. Operators ir arī atbildīgā persona par personas datu aizsardzību. 

II.

Apstrādāto personas datu avoti un kategorijas

1. Operators apstrādā personas datus, kurus esat viņam sniedzis, vai personas datus, kurus operators ir ieguvis, pamatojoties uz jūsu pasūtījuma izpildi.

2. Operators apstrādā Jūsu identifikācijas un kontaktinformāciju un līguma izpildei nepieciešamos datus.

III.

Personas datu apstrādes juridiskais iemesls un mērķis

1. Personas datu apstrādes juridiskais iemesls ir

 • līguma starp jums un operatoru izpilde saskaņā ar 13. §. 1 burts b) likuma,
 • operatora likumīgās intereses tiešā mārketinga nodrošināšanā (īpaši biznesa paziņojumu un biļetenu nosūtīšanai) saskaņā ar 13. §. 1 burts f) likuma,

2. Personas datu apstrādes mērķis ir

 • Jūsu pasūtījuma izpilde un tiesību un pienākumu izpilde, kas izriet no līgumattiecībām starp Jums un operatoru; veicot pasūtījumu, ir nepieciešami personas dati, kas nepieciešami veiksmīgai pasūtījuma apstrādei (nosaukums un adrese, kontaktpersona), personas datu sniegšana ir nepieciešama prasība līguma noslēgšanai un izpildei, nesniedzot personas dati nav iespējams noslēgt vai izpildīt līgumu no operatora puses,
 • komerciālo paziņojumu nosūtīšana un citu mārketinga darbību veikšana.

3. Operators pieņem automātisku individuālu lēmumu saskaņā ar likuma 28. pantu. Jūs esat devis nepārprotamu piekrišanu šādai apstrādei.

IV.

Personas datu glabāšanas periods

1. Operators glabā personas datus

 • uz laiku, kas nepieciešams no līgumattiecībām starp Jums un operatoru izrietošo tiesību un pienākumu īstenošanai un no šīm līgumattiecībām izrietošo prasījumu pieteikšanai (uz 15 gadiem no līgumattiecību izbeigšanās).
 • par laiku pirms tiek atsaukta piekrišana personas datu apstrādei mārketinga nolūkos, ilgākais …. gadiem, ja personas dati tiek apstrādāti uz piekrišanas pamata.

2. Pēc personas datu glabāšanas termiņa beigām operators personas datus dzēsīs.

IN.

Personas datu saņēmēji (operatora apakšuzņēmēji)

1. Personas datu saņēmēji ir personas

 • Piedalīšanās preču/pakalpojumu piegādē/maksājumu veikšanā uz līguma pamata,
 • nodrošināt e-veikala darbības pakalpojumus un citus pakalpojumus saistībā ar e-veikala darbību,
 • mārketinga pakalpojumu nodrošināšana.

2. Operators neplāno/neplāno nodot personas datus uz trešo valsti (valsti ārpus ES) vai starptautisku organizāciju. Personas datu saņēmēji trešajās valstīs ir pasta pakalpojumu/mākoņpakalpojumu sniedzēji.

VI.

Jūsu tiesības

1. Saskaņā ar likumā noteiktajiem nosacījumiem jums ir

 • tiesības piekļūt jūsu personas datiem saskaņā ar likuma 21. pantu,
 • tiesības labot personas datus saskaņā ar likuma 22. pantu vai apstrādes ierobežošanu saskaņā ar likuma 24. pantu,
 • tiesības uz personas datu dzēšanu saskaņā ar likuma 23. pantu,
 • tiesības iebilst pret apstrādi saskaņā ar likuma 27. pantu,
 • tiesības uz datu pārnesamību saskaņā ar likuma 26. pantu,
 • tiesības atsaukt piekrišanu apstrādei rakstiski vai elektroniski uz operatora adresi vai e-pasta adresi, kas norādīta 2. pantā. III no šiem nosacījumiem.

2. Jums ir arī tiesības iesniegt sūdzību Personas datu aizsardzības birojā, ja uzskatāt, ka jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību ir pārkāptas.

VII.

Personas datu drošības noteikumi

1. Operators apliecina, ka ir veicis visus atbilstošos tehniskos un organizatoriskos pasākumus personas datu aizsardzībai.

2. Operators ir pieņēmis tehniskos pasākumus, lai nodrošinātu datu uzglabāšanu un personas datu uzglabāšanu papīra formā, jo īpaši…

3. Operators paziņo, ka personas datiem ir piekļuve tikai viņa pilnvarotām personām.

VIII.

Nobeiguma noteikumi

1. Iesniedzot pasūtījumu no tiešsaistes pasūtījuma veidlapas, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar personas datu aizsardzības noteikumiem un piekrītat tiem pilnībā.

2. Jūs piekrītat šiem noteikumiem un nosacījumiem, atzīmējot piekrišanu, izmantojot interneta veidlapu. Pārbaudot piekrišanu, jūs apstiprināt, ka esat iepazinies ar personas datu aizsardzības noteikumiem un piekrītat tiem pilnībā.

3. Operatoram ir tiesības mainīt šos nosacījumus. Tā publicēs personas datu aizsardzības nosacījumu jauno versiju savā tīmekļa vietnē un vienlaikus nosūtīs jums jauno šo nosacījumu versiju uz jūsu e-pasta adresi, kuru norādījāt operatoram.

Šie nosacījumi stājas spēkā 04.11.2022

0
  0
  Grozs
  Tukšs grozs