VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pamatnoteikumi

1. Šie vispārīgie noteikumi un nosacījumi (turpmāk tekstā ” noteikumi un nosacījumi “) tiek izdoti:

SIA CTSAL

Reg. Nr. 40203445225

Tirgus iela 5 – 100, Iecava, Bauskas nov., LV-3913

LV61HABA0551053796768

Kontaktinformācija: 

e-pasts: [email protected]

tālrunis: 29996726

www.silvertree.lv

(turpmāk tekstā ” pārdevējs “)

2. Šie noteikumi regulē pārdevēja un tādas fiziskās personas savstarpējās tiesības un pienākumus, kura noslēdz pirkuma līgumu ārpus savas saimnieciskās darbības kā patērētājs vai savas saimnieciskās darbības ietvaros (turpmāk tekstā ” pircējs “). “), izmantojot tīmekļa saskarni, kas atrodas vietnē www.silvertree.lv (turpmāk tekstā ” tiešsaistes veikals “).

3. Noteikumu nosacījumi ir pirkuma līguma neatņemama sastāvdaļa. Atkāpes pirkuma līgumā ir prioritāras pār šo noteikumu un nosacījumu noteikumiem.

4. Šie noteikumi un nosacījumi un pirkuma līgums ir noslēgti slovāku valodā.

II.

Informācija par precēm un cenām

1. Interneta veikala katalogā atsevišķām precēm ir norādīta informācija par precēm, tajā skaitā atsevišķu preču cena un to galvenās īpašības. Preču cenas ir norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, visas ar to saistītās nodevas un preču atgriešanas izmaksas, ja preces pēc savas būtības nav atgriežamas pa parasto pasta maršrutu. Preču cenas ir spēkā tik ilgi, kamēr tās ir redzamas interneta veikalā. Šis noteikums neizslēdz pirkuma līguma pārrunas saskaņā ar individuāli saskaņotiem nosacījumiem.

2. Visai interneta veikala katalogā ievietoto preču noformējumam ir informatīvs raksturs un pārdevējam nav pienākuma slēgt pirkuma līgumu par šīm precēm.

3. Interneta veikalā tiek publicēta informācija par izmaksām, kas saistītas ar preču iepakošanu un piegādi. Informācija par izmaksām, kas saistītas ar interneta veikalā norādīto preču iepakošanu un piegādi, ir spēkā tikai gadījumos, ja preces tiek piegādātas Latvijas Republikas teritorijā.

4. Iespējamās atlaides no preču pirkuma cenas nevar apvienot savā starpā, ja vien pārdevējs un pircējs nevienojas citādi.

III.

Pasūtījums un pirkuma līguma noslēgšana

1. Izmaksas, kas pircējam rodas, izmantojot saziņas līdzekļus attālināti saistībā ar pirkuma līguma noslēgšanu (interneta pieslēguma izmaksas, telefona sarunu izmaksas), pircējs apmaksā pats. Šīs izmaksas neatšķiras no bāzes likmes.

2. Pircējs pasūta preces, aizpildot pasūtījuma formu bez reģistrācijas.

3. Pircējs, veicot pasūtījumu, izvēlas preces, preču skaitu un apmaksas veidu.

4. Pirms pasūtījuma nosūtīšanas pircējam ir atļauts pārbaudīt un mainīt pasūtījumā ievadītos datus. Pircējs nosūta pasūtījumu pārdevējam, noklikšķinot uz pogas “Pabeigt pasūtījumu ar maksājuma saistībām”. Pasūtījumā norādītos datus pārdevējs uzskata par pareiziem. Pasūtījuma spēkā esamības nosacījums ir visu obligāto datu aizpildīšana pasūtījuma veidlapā un pircēja apstiprinājums, ka viņš ir iepazinies ar šiem noteikumiem un nosacījumiem.

5. Uzreiz pēc pasūtījuma saņemšanas pārdevējs pircējam nosūtīs apstiprinājumu par pasūtījuma saņemšanu uz e-pasta adresi, kuru pircējs ievadījis, veicot pasūtījumu. Šis apstiprinājums tiek uzskatīts par līguma noslēgšanu. Pārdevēja pašreizējie noteikumi un nosacījumi ir pievienoti apstiprinājumam. Pirkuma līgums tiek noslēgts, pārdevējam apstiprinot pasūtījumu uz pircēja e-pasta adresi.

6. Gadījumā, ja pārdevējs nevar izpildīt kādu no pasūtījumā norādītajām prasībām, viņš nosūtīs pircējam uz viņa e-pasta adresi grozītu piedāvājumu. Grozītais piedāvājums tiek uzskatīts par jaunu pirkuma līguma projektu, un pirkuma līgums šādā gadījumā tiek noslēgts ar pircēja apstiprinājumu par šī piedāvājuma pieņemšanu pārdevējam uz viņa šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi.

7. Visi pārdevēja pieņemtie pasūtījumi ir saistoši. Pircējs var atcelt pasūtījumu līdz brīdim, kad pircējs tiek informēts par pasūtījuma pieņemšanu no pārdevēja puses. Pircējs var atcelt pasūtījumu pa tālruni uz pārdevēja tālruņa numuru vai nosūtot elektronisku ziņojumu uz pārdevēja e-pastu, kas ir norādīti šajos noteikumos un nosacījumos.

8. Gadījumā, ja, norādot preces cenu interneta veikalā vai veicot pasūtījuma veikšanu, no pārdevēja puses pieļauta acīmredzama tehniska kļūda, pārdevējam nav pienākuma piegādāt preci pircējam uz š. nepārprotami nepareiza cena, pat ja pircējam tika nosūtīts automātisks apstiprinājums par pasūtījuma saņemšanu saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem. Pārdevējs bez liekas kavēšanās informē pircēju par kļūdu un nosūta pircējam uz viņa e-pasta adresi grozītu piedāvājumu. Grozītais piedāvājums tiek uzskatīts par jaunu pirkuma līguma projektu, un pirkuma līgums šajā gadījumā tiek noslēgts ar pircēja apstiprinājumu par piekrišanu uz pārdevēja e-pasta adresi.

IV.

Apmaksas nosacījumi un preču piegāde

1. Preču cenu un jebkādas izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi saskaņā ar pirkuma līgumu, pircējs var apmaksāt šādos veidos:

 1. bezskaidras naudas ar kredītkarti
 2. ar bezskaidras naudas pārskaitījumu uz pārdevēja kontu caur maksājumu vārteju
 3. skaidrā naudā vai ar kredītkarti preces piegādes brīdī

2. Pircējam kopā ar pirkuma cenu ir pienākums samaksāt pārdevējam ar preces iepakošanu un piegādi saistītās izmaksas līgumā noteiktajā apmērā. Ja vien nav skaidri norādīts citādi, pirkuma cenā ir iekļautas arī izmaksas, kas saistītas ar preču piegādi.

3. Maksājot skaidrā naudā, pirkuma maksa maksājama preces saņemšanas brīdī. Bezskaidras naudas norēķinu gadījumā pirkuma cena ir maksājama 0 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas.

4. Veicot maksājumu, izmantojot maksājumu vārteju, pircējs ievēro attiecīgā elektronisko maksājumu nodrošinātāja norādījumus.

5. Bezskaidras naudas norēķinu gadījumā pircēja pienākums samaksāt pirkuma maksu tiek izpildīts, kad attiecīgā summa tiek ieskaitīta pārdevēja bankas kontā.

6. Pārdevējs neprasa no pircēja avansa maksājumu vai citu līdzīgu maksājumu avansā. Pirkuma cenas samaksa pirms preču nosūtīšanas nav depozīts.

7. Saskaņā ar Pārdošanas reģistrācijas likumu pārdevējam ir pienākums izsniegt pircējam kvīti. Tajā pašā laikā viņam ir pienākums ne vēlāk kā 48 stundu laikā reģistrēt nodokļu administratorā saņemtos pārdošanas apjomus, ja rodas tehniska kļūme.

8. Preces tiek piegādātas pircējam pēc pircēja pasūtījumā norādītās adreses.

9. Visas izmaksas par preču piegādi, pretenzijām un izvešanu šaurā Bratislavas pilsētas apkaimē sedz pārdevējs.Plašākas teritorijas gadījumā (10-20 km) pārdevējam ir tiesības pievienot papildus maksa par transportu 5€ apmērā, tikai pēc pircēja informēšanas un piekrišanas. Pārsniedzot norādītos attālumus, pārdevējam ir tiesības atteikt vai atcelt pasūtījumu. 

10. Pircējam, pārņemot preci no pārvadātāja, ir pienākums pārbaudīt preces iepakojuma veselumu un, ja rodas kādi defekti, nekavējoties par to paziņot pārvadātājam. Ja pircējs nav apmierināts ar piegādāto preci, viņš var lūgt preces apmaiņu uz vietas pie kurjera, citas preces piegādi vai naudas atmaksu.  

12. Pārdevējs pircējam izsniedz nodokļu dokumentu – rēķinu. Nodokļu dokuments tiek nosūtīts uz pircēja e-pasta adresi.

14. Pircējs iegūst īpašumtiesības uz preci, samaksājot par preces visu pirkuma maksu, ieskaitot piegādes izmaksas, bet vispirms saņemot preci. Atbildība par preces nejaušu nozaudēšanu, sabojāšanu vai iznīcināšanu pāriet pircējam preces pieņemšanas brīdī vai brīdī, kad pircējam bija pienākums pieņemt preci, bet tas nav izdarījis to, pārkāpjot pirkuma līgumu.

V.

Atteikšanās no līguma

1. Pircējam, kurš noslēdzis pirkuma līgumu ārpus savas saimnieciskās darbības kā patērētājs, ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma pat nenorādot iemeslu.

2. Līguma atteikšanās termiņš ir 14 dienas

 1. no preču saņemšanas dienas,
 2. no pēdējās preču piegādes pieņemšanas dienas, ja līguma priekšmets ir vairāku veidu preces vai vairāku daļu piegāde
 3. no pirmās preču piegādes pieņemšanas dienas, ja līguma priekšmets ir regulāra atkārtota preču piegāde.

3. Pircējs, cita starpā, nevar atkāpties no pirkuma līguma:

 • par preču piegādi pēc vairāk nekā 3 dienām, kurām ir strauja nolietošanās, kā arī par precēm, kuras to rakstura dēļ pēc piegādes ir neatgriezeniski sajauktas ar citām precēm,
 • citos gadījumos, kas minēti 7. paragrāfā. 6 likuma Nr. 102/2014 Coll. par patērētāju aizsardzību, pārdodot preces vai sniedzot pakalpojumus, pamatojoties uz distances līgumu vai līgumu, kas noslēgts ārpus pārdevēja telpām, ar grozījumiem.

4. Lai ievērotu līguma atteikuma termiņu, pircējam līguma atteikuma termiņā ir jānosūta atteikuma deklarācija.

5. Lai atkāptos no pirkuma līguma, pircējs var izmantot pārdevēja sniegto atteikuma veidlapas paraugu. Atteikumu no pirkuma līguma pircējs nosūta uz šajos noteikumos norādīto pārdevēja e-pastu vai piegādes adresi. Pārdevējs nekavējoties apstiprinās pircējam veidlapas saņemšanu.

6. Pircējam, kurš atkāpjas no līguma, ir pienākums atgriezt preci pārdevējam 14 dienu laikā pēc atteikšanās no līguma. Pircējs sedz izmaksas, kas saistītas ar preču atgriešanu pārdevējam, pat ja preces to rakstura dēļ nevar atgriezt pa parasto pasta maršrutu.

7. Ja pircējs atkāpjas no līguma, pārdevējs viņam nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikšanās no līguma, atdos visus naudas līdzekļus, ieskaitot piegādes izmaksas, ko viņš no viņa saņēmis, tādā pašā veidā. Saņemtos naudas līdzekļus pārdevējs atdos pircējam citā veidā tikai tad, ja pircējs tam piekrīt un ja tas neradīs papildu izmaksas.

8. Ja pircējs ir izvēlējies citu veidu, nevis lētāko pārdevēja piedāvāto preču piegādes veidu, pārdevējs atmaksā pircējam preces piegādes izmaksas apmērā, kas atbilst lētākajam preču piegādes veidam. piedāvātās preces.

9. Ja pircējs atkāpjas no pirkuma līguma, pārdevējam nav pienākuma atdot pircējam saņemtos naudas līdzekļus, pirms pircējs viņam nodod preci vai pierāda, ka ir nosūtījis preci pārdevējam.

10. Prece pircējam ir jāatdod pārdevējam nebojāta, nenolietota un nepiesārņota un, ja iespējams, oriģinālajā iepakojumā. Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji ieskaitīt prasību par precei nodarītā kaitējuma atlīdzību ar pircēja prasību par pirkuma cenas atmaksu.

11. Pārdevējs ir tiesīgs atkāpties no pirkuma līguma sakarā ar izpārdotiem krājumiem, preču nepieejamību vai tad, ja preču ražotājs, importētājs vai piegādātājs ir pārtraucis preču ražošanu vai importu. Pārdevējs nekavējoties informē pircēju pa pasūtījumā norādīto e-pasta adresi un 14 dienu laikā no paziņojuma par pirkuma līguma atkāpšanos atgriež visus naudas līdzekļus, ieskaitot piegādes izmaksas, ko viņš saņēmis no viņa saskaņā ar līgumu, tādā pašā veidā vai pircēja norādītajā veidā.

VI.

Tiesības no nepilnīgas izpildes

1. Pārdevējs ir atbildīgs pircēja priekšā, lai preces saņemšanas brīdī būtu bez defektiem. Jo īpaši pārdevējs ir atbildīgs pircēja priekšā par to, ka brīdī, kad pircējs pārņēma preces:

 • precēm ir īpašības, par kurām puses vienojušās, un, ja nav vienošanās, tām ir īpašības, ko aprakstījis pārdevējs vai ražotājs vai ko pircējs gaidījis saistībā ar preces raksturu un pamatojoties uz pārdevēja sludinājumu ,
 • preces atbilst saskaņotā parauga vai dizaina kvalitātei vai dizainam, ja kvalitāte vai dizains noteikta saskaņā ar saskaņoto paraugu vai dizainu,
 • ir prece attiecīgajā daudzumā vai svarā 

2. Ja precei, kas nav pakļauta ātrai nolietojumam, defekts atklājas sešu mēnešu laikā no brīža, kad pircējs saņēmis preci, tiek uzskatīts, ka precei jau bija defekts saņemšanas brīdī. Pircējam ir tiesības izmantot tiesības no patēriņa preces defekta divdesmit četru mēnešu laikā no preces saņemšanas. Šis noteikums neattiecas uz precēm, kas pārdotas par zemāku cenu defekta dēļ, par kuru bija panākta vienošanās par zemāku cenu, uz preču nolietojumu, kas radies to parastās lietošanas dēļ, uz lietotām precēm defekta pakāpei atbilstoša defekta dēļ. preces lietojums vai nolietojums bija, kad tās pārņēma pircējs, vai ja tas izriet no preces rakstura.

3. Trūkuma gadījumā pircējs var iesniegt pārdevējam sūdzību un pieprasīt:

 • ja tas ir defekts, ko var novērst:
 • bezmaksas preces defekta novēršana,
 • preču maiņa pret jaunām precēm,
 • ja tas ir defekts, ko nevar novērst:
 • saprātīgu atlaidi no pirkuma cenas,
 • atteikties no līguma.

4. Pircējam ir tiesības atkāpties no līguma,

 • ja precei ir defekts, ko nevar novērst un kas neļauj preci pareizi izmantot kā bezdefektu preci,
 • ja viņš nevar pareizi lietot preci atkārtota defekta vai defektu rašanās dēļ pēc remonta,
 • ja viņš nevar pareizi lietot preci daudzu preču defektu dēļ.

5. Pārdevējam ir pienākums pieņemt sūdzību galvenajā mītnē vai uzņēmējdarbības vietā. Pārdevējam ir pienākums izsniegt pircējam rakstisku apstiprinājumu par to, kad pircējs izmantojis tiesības, kāds ir pretenzijas saturs un kādu pretenzijas risināšanas veidu pircējs pieprasa, kā arī apstiprinājumu par to, kad pircējs ir izmantojis savas tiesības. pretenzijas nokārtošana, tai skaitā apstiprinājums par remontu un tā ilgumu, vai rakstisks pretenzijas noraidīšanas pamatojums.

6. Ja patērētājs iesniedz sūdzību, pārdevējam vai viņa pilnvarotajam darbiniekam, vai noteiktai personai ir pienākums informēt patērētāju par viņa tiesībām, kas izriet no nepilnīgas izpildes. Pamatojoties uz patērētāja lēmumu, kuru viņš izmanto no tiesībām, kas izriet no nepilnīgas izpildes, Pārdevējam vai tā pilnvarotajam darbiniekam, vai norādītajai personai ir pienākums nekavējoties, sarežģītos gadījumos, vēlākais, noteikt sūdzības izskatīšanas veidu. trīs darbdienu laikā no sūdzību iesniegšanas dienas, pamatotos gadījumos, īpaši, ja nepieciešams komplekss preču stāvokļa tehniskais novērtējums, ne vēlāk kā 30 dienas no sūdzības iesniegšanas dienas. . Pēc pretenzijas izskatīšanas veida noteikšanas pretenzija, tajā skaitā defekta novēršana, ir jāizskata nekavējoties, savukārt pamatotos gadījumos pretenziju var izskatīt vēlāk. Tomēr sūdzības izskatīšana, ieskaitot defekta novēršanu, nedrīkst ilgt ilgāk par 30 dienām no sūdzības iesniegšanas dienas. Šā termiņa bezjēdzīga izbeigšanās tiek uzskatīta par būtisku līguma pārkāpumu un pircējam ir tiesības atkāpties no pirkuma līguma vai apmainīt preci pret jaunu preci. Par pretenzijas pieteikšanas brīdi tiek uzskatīts brīdis, kad pārdevējam izpaužas pircēja griba (tiesību no nepilnīgas izpildes izmantošana).

7. Pārdevējs rakstiski informē pircēju par pretenzijas iznākumu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no sūdzības iesniegšanas dienas.

8. Tiesības uz nepilnvērtīgu izpildījumu nepieder pircējam, ja pircējs pirms lietas pārņemšanas zināja, ka precei ir defekts, vai ja pircējs defektu izraisījis pats.

9. Pircējam pamatotas sūdzības gadījumā ir tiesības uz atlīdzību par mērķtiecīgi veiktajām izmaksām, kas radušās saistībā ar sūdzības piemērošanu. Pircējs var izmantot šīs tiesības pie pārdevēja viena mēneša laikā pēc garantijas termiņa beigām.

10. Pircējam ir tiesības izvēlēties sūdzības iesniegšanas veidu un tās izskatīšanu, ja ir vairākas iespējas.

11. Līgumslēdzēju pušu tiesības un pienākumus attiecībā uz tiesībām no nepilnīgas izpildes regulē 499. līdz 510. pants, 596. līdz 600. pants un 619. līdz 627. pants likumā Nr. 40/1964 Coll. grozījumiem Civilkodeksa un likuma Nr. 250/2007 Coll., par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem.

12. Pārējās pušu tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pārdevēja atbildību par defektiem, regulē pārdevēja sūdzību iesniegšanas kārtība.

VII.

Piegāde

1. Līgumslēdzējas puses visu rakstisko korespondenci var nosūtīt viena otrai pa elektronisko pastu.

2. Pircējs piegādā korespondenci pārdevējam uz šajos noteikumos norādīto e-pasta adresi. Pārdevējs piegādā korespondenci pircējam uz viņa klienta kontā vai pasūtījumā norādīto e-pasta adresi.

VIII.

Strīdu izšķiršana ārpus tiesas

1. Patērētājam ir tiesības vērsties pie pārdevēja ar lūgumu veikt labojumus, ja viņš nav apmierināts ar veidu, kādā pārdevējs ir izskatījis viņa sūdzību, vai ja viņš uzskata, ka pārdevējs ir pārkāpis viņa tiesības. Patērētājam ir tiesības iesniegt priekšlikumu uzsākt alternatīvu (ārpustiesas) strīda risināšanu ar alternatīvo strīdu izšķiršanas vienību, ja pārdevējs uz pieprasījumu ir atbildējis noraidoši saskaņā ar iepriekšējo teikumu vai nav uz to atbildējis 30 dienas no nosūtīšanas dienas. Tas neietekmē patērētāja iespēju vērsties tiesā.

2. Par patērētāju strīdu ārpustiesas izšķiršanu, kas izriet no pirkuma līguma, ir atbildīga Latvijas Tirdzniecības inspekcija, kuras juridiskā adrese: Prievozská 32, 827 99 Bratislava, IČO: 17 331 927, ar kuru var sazināties, lai noskaidrotu norādīto. mērķim uz adresi Latvijas Tirdzniecības inspekcija, Centrālā inspekcija, Starptautisko attiecību un alternatīvo strīdu izšķiršanas departaments, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, vai elektroniski [email protected] vai [email protected]. Interneta adrese: https://www.soi.sk/. Tiešsaistes strīdu izšķiršanas platformu, kas atrodas vietnē http://ec.europa.eu/consumers/odr, var izmantot, lai atrisinātu strīdus starp pārdevēju un pircēju saistībā ar pirkuma līgumu.

3. Eiropas Patērētāju centrs, Latvijas Republika, kura juridiskā adrese ir Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, interneta adrese: http://esc-sr.sk/ ir kontaktpunkts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu (ES). ) Nē. 524/2013 (2013. gada 21. maijs) par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un par grozījumiem Regulā (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīva 2009/22/EK (regula par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē).

4. Pārdevējs ir tiesīgs pārdot preces uz tirdzniecības licences pamata. Tirdzniecības pārbaudi savas kompetences ietvaros veic attiecīgā rajona pārvalde, tirdzniecības uzņēmējdarbības nodaļa. Latvijas Tirdzniecības inspekcija cita starpā uzrauga atbilstību Likumam Nr. 250/2007 Coll. par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem.

IX.

Nobeiguma noteikumi

1. Visas vienošanās starp pārdevēju un pircēju regulē Latvijas Republikas tiesiskā kārtība. Ja attiecībās, kas izveidotas ar pirkuma līgumu, ir starptautisks elements, puses ir vienojušās, ka attiecības regulē Latvijas Republikas tiesību akti. Tas neietekmē patērētāja tiesības, kas izriet no vispārēji saistošiem tiesību aktiem.

2. Attiecībā uz pircēju pārdevējam nav saistoši nekādi rīcības kodeksi saskaņā ar Likuma Nr. 250/2007 Coll. par patērētāju aizsardzību, ar grozījumiem.

3. Visas tiesības uz pārdevēja vietni, jo īpaši autortiesības uz saturu, ieskaitot lapas izkārtojumu, fotogrāfijas, filmas, grafiku, preču zīmes, logotipus un citu saturu un elementus, pieder pārdevējam. Ir aizliegts kopēt, modificēt vai citādi izmantot vietni vai tās daļu bez pārdevēja piekrišanas.

4. Pārdevējs nav atbildīgs par kļūdām, kas radušās trešo personu iejaukšanās rezultātā interneta veikalā vai tā izmantošanas rezultātā pretēji tā mērķim. Pircējs, izmantojot interneta veikalu, nedrīkst izmantot procedūras, kas varētu negatīvi ietekmēt tā darbību, un nedrīkst veikt nekādas darbības, kas viņam vai trešajām personām varētu ļaut traucēt vai izmantot programmatūru vai citas sastāvdaļas, kas veido interneta veikalu un izmantot interneta veikalu vai tā daļas vai programmatūras aprīkojumu tādā veidā, kas būtu pretrunā tā mērķim vai mērķim.

5. Pirkuma līgumu, ieskaitot noteikumus un nosacījumus, pārdevējs arhivē elektroniskā formā, un tas nav publiski pieejams.

6. Noteikumu formulējumu pārdevējs var mainīt vai papildināt. Šis noteikums neietekmē tiesības un pienākumus, kas radušies noteikumu un nosacījumu iepriekšējās redakcijas spēkā esamības laikā.

7. Noteikumiem pievienots līguma atteikuma veidlapas paraugs.

Šie noteikumi stājas spēkā 04.11.2022

0
  0
  Grozs
  Tukšs grozs